Všeobecné obchodní podmínky Salon Therapy Touch - Kateřina Draská

Kateřina Draská - masáže, kosmetika, IČ: 76109194, sídlo: Valdek 8, Staré Křečany 40801.

Adresa provozovny: Žitná 1206, Rumburk 40801, tel.: 604254566

FB therapytouchbykate

Základní ustanovení                                                                                                                                

   1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb Kateřinou Draskou a kupujícími poskytovaných služeb. Poskytovatel služeb je uveden v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek a dále v těchto všeobecných podmínkách vystupuje jako "salon".                                                                                                                                                        

 1.2. Poskytovatel poskytuje služby péče o tělo v salonu na základě platného živnostenského oprávnění a dalších dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.           


 1.3. Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu osobně, rezervačním systémem, telefonicky, emailem, SMS, nebo prostřednictvím zprávy přes FB kupující svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami salonu. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.                                                                                                

 1.4. Znění všeobecných obchodních podmínek může salon měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy o poskytování služeb

2.1. Na smluvní vztah mezi salonem a zákazníkem se vztahují i ustanovení zákona na ochranu spotřebitele.

2.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

2.3. Smlouva strany zavazuje do okamžiku splnění všech vzájemných práv a povinností, pokud není sjednána možnost odstoupení od smlouvy.

2.4. Odstoupení od smlouvy je možné v případech sjednaných v čl. 9. všeobecných obchodních podmínek.

2.5. Pro řešení sporu mezi salonem a zákazníkem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze zákazník, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval salon za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla salonem vyřešena. Salon je povinen se k návrhu vyjádřit do 14ti dnů. Náležitosti návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.

2.6. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi zákazníkem a salonem jsou dostupné na www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20 zákona na ochranu spotřebitele.

2.7. Bližší informace pro spotřebitele včetně informace o přeshraničních spotřebitelských sporech jsou k dispozici na www.mpo.cz, sekce ochrana spotřebitele.

3. Objednávky služeb                                                                                                                                            

 3.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem osobně, rezervačním systémem, telefonicky, sms/ FB zpráva, nebo emailem. Dohodnutý termín je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva je uzavírána v českém jazyce.

3.2. Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte mě o tom předem telefonicky, SMS, emailem, nebo zprávou na FB nejpozději však 24 hodin před zahájením procedury.

3.3. Předčasný příchod
Zákazník přichází nejdéle 5 min. před termínem procedury.

3.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Berte prosím na vědomí, že u některých služeb kratšího časového rozsahu (45 minut a méně) výše uvedené aplikovat nelze a pokud dorazíte s více než 15minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí.

3.5. Absence zákazníka

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je příslušný poskytovatel oprávněn v případě neomluvené absence nebo pozdní omluvě (tj. méně než 24 hodin před termínem sjednané procedury) požadovat po zákazníkovi uhrazení poplatku ve výši 50% z ceny dohodnuté služby, na kterou byl zákazník objednán a na kterou se nedostavil.
Poplatek je splatný osobně nebo převodem na účet 241242377/0600 do 7 dní od dne, který připadal na den absence.

Má-li zákazník dárkový certifikát na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz je k tomuto datu považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby k tomuto datu odečtena z hodnoty certifikátu.

3.6. Odmítnutí služby
Služba může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění (nachlazení, opar, vyrážka, plísňové onemocnění, vši...)
b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb a nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky salonu
f) u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají (např. alergie). Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

3.7. Předčasné ukončení služby
Služba může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
e) během poskytování služby se u zákazníka objeví alergická reakce na použité materiály.

4. Uživatelský účet

4.1. Na základě rezervace zákazníka provedené přes sms/ zprávu FB, nebo mail může zákazník provádět objednávání masážních a kosmetických služeb (dále jen "uživatelský účet").

4.2. Při rezervaci a při objednávání masážních a kosmetických služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem v mailu, či sms a při objednávání termínu jsou salonem považovány za správné. Správnost údajů salon neověřuje.

4.3. Přístup k mailovému účtu salonu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně osobních informací poskytnutých v mailové komunikaci a bere na vědomí, že salon nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka.


5. Osobní věci a cennosti

Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do místnosti, kde je poskytována služba, za jakékoliv případné ztráty věcí zákazníka před, během i po proceduře a za věci odložené v prostoru recepce náš salon neručí.   

                                                                                                                                                                                      

6. Ceníky

Jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách salonu www.therapytouch.cz. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do neděle. Nejsem plátce DPH.

7. Dárkový poukaz

7.1. Použití dárkového poukazu
U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy.

Použití dárkového poukazu určeného na konkrétní službu je možné pouze na službu uvedenou na poukazu s možností záměny za jinou.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání služby.                                                         

7.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu ani poukaz samotný nelze směnit zpět za hotovost.                

7.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Objednání služby je třeba provést minimálně 30 dnů před koncem platnosti dárkového poukazu.

8. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele služby. Reklamace se podává písemně na adresu salonu.

9. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 30.1.2024.